www.bilgipaylas.org
 

1. Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilmek için en az kaç seçmenin imzası/onayı gereklidir? 
A) 300.000
B) 200.000
C) 100.000
D) 50.000
E) 25.000

2. Anayasaya göre TBMM'nin karar yeter sayısı en az kaç olabilir? 
A) Toplantıya katılanların yarısının bir fazlası
B) Toplantıya katılanların üçte birinin bir fazlası
C) Üye tamsayısının yarısının bir fazlası
D) Üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlası
E) Üye tamsayısının üçte birinin bir fazlası

3. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanma yollarından birisi değildir? 
A) Genel görüşme
B) Gensoru
C) Meclis soruşturması
D) Meclis araştırması
E) Hepsi

4. Cumhurbaşkanı hakkında suç işlediği iddiasıyla TBMM tarafından soruşturma açılmasına karar verilebilmesi için en az kaç oy gerekir? 
==> Devamını Oku

Sakarya Türküsü
04.12.2022

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak;
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.
Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat;
Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat!
Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne,
Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine;
Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?
Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur.
Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?
Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..

Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!
Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne ==> Devamını Oku

1. 12 Eylül 1980’de asker yönetime el koydu. Böylece ülke yönetimine ilişkin tüm görev ve yetkileri Milli Güvenlik Konseyi (MGK) yürütüldüğü geçici bir dönem başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyinin (MGK) yetkileri arasında yer almaz?
A) Siyasi partiler kanunu hazırlamak ve seçim kanunu hazırlamak.
B) Anayasayı değiştirme yetkisine sahipti. Bu yetki ile Konsey Kurucu İktidar özelliğini taşımaktadır.
C) Milli Güvenlik Konseyi tarafından yapılan işlemler ve çıkarılan kanunlar hakkında Anayasaya aykırılıktan yargı yoluna başvurulamazdı.
D) Bakanlara kamu personeli hakkında uygulanacak işlemler ve alınacak kararlar için yürütmenin durdurulması istemi ileri sürülemezdi.
E) MGK Başkanı Cumhurbaşkanın yetkilerine sahipti Milli Güvenlik Konseyi de Anayasanın Cumhuriyet Senatosuna ve TBMM’nin yetkilerine sahipti.

2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi üyesidir.
==> Devamını Oku

1. Türk Devletinin ilk Anayasası aşağıdaki tarihlerin hangisinde kabul edilmiştir?
A) 23 Nisan 1920
B) 21 Ocak 1921
C) 29 Ekim 1923
D) 3 Mart 1924
E) 1 Kasım 1928

2.  1921 Anayasası ile ilgili aşağıdaki bilgileriden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi ismini taşıyan ilk anayasadır.
B) Milli Egemenlik teorisi ilk kez bu anayasa ile Anayasa Hukukumuza girmiştir.
C) 25 Maddeden meydana gelmektedir.
D) Yasama, yürütme ve yargı yetkisi meclise verilmiştir.
E) Kurtuluş Savaşı'nın olağanüstü şartlarını taşıyan bir Anayasadır.

3. 1924 Anaysası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilmiştir.
B) Çok partili rejime geçilmiştir.
C) Güçler ayrılığı ilkesi ilk kez benimsenmiştir.
D) Yasama yetkisi meclise, yürütme yetkisi hükümete, yargı yetkisi ise bağımsız mahkemel ==> Devamını Oku

1. Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir.

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
​E) 35

2. Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerle ilgili aşağıdakidelerden hangisi yanlıştır?
A) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler incelenmez.
B) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar incelenmez.
C) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı soyadı olmayanlar incelenmez.
D) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin imzası olmayanlar incelenmez.
==> Devamını Oku

Sayfa1 - 2 - 3 - 4 - 5İlk Geri · İleri Son
Menuler
Testler
Son Eklenen Dosyalar
Kategoriler

www.bilgipaylas.org